Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Łanięta

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Azbest

,,Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łanięta na lata 2020-2032’’ stanowi realizację zapisów zawartych w Programie Oczyszczania Kraju Azbestu na lata 2009-2032, przyjętym przez Radę Ministrów RP z dnia 14 lipca 2009 roku, który nakłada na samorządy gminne zadania polegające na przygotowaniu i aktualizacji gminnych programów usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest. Głównym celem programu jest usunięcie i unieszkodliwienie wyrobów zawierających azbest, minimalizacja negatywnych skutków zdrowotnych spowodowanych obecnością azbestu na terytorium kraju oraz likwidacja szkodliwego oddziaływania azbestu na środowisko. Cele Programu będą realizowane sukcesywnie aż do roku 2032, w którym zakładane jest oczyszczenie kraju z azbestu.
 „Program usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łanięta na lata 2020-2032” został opracowany zgodnie z założeniami „Programu Oczyszczania Kraju z Azbestu na lata 2009-2032” przyjętego uchwałą Rady Ministrów nr 122/2009 z dnia 14 lipca 2009 r. (MP nr 50, poz. 735), a zmienionym uchwałą Rady Ministrów nr 39/2010 z dnia 15 marca 2010 r. Nadrzędnym celem Programu jest bezpieczne dla życia i zdrowia ludzi usunięcie azbestu i wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Łanięta. Dokument ten w sposób przejrzysty ujmuje zagadnienia ściśle związane z realizacją nałożonych na Gminę obowiązków. Wskazuje m. in. cele i zadania, a także ramy prawne w odniesieniu do zagadnień gospodarowania azbestem. W ramach realizacji Programu przeprowadzona została inwentaryzacja, która stanowi podstawę do opracowania niniejszego dokumentu. Przedmiotowa inwentaryzacja dotyczy zarówno względów ilościowych, jak i jakościowych oraz uwzględnia rozmieszczenie różnego rodzaju wyrobów zawierających azbest na terenie Gminy. Stosowanie się do harmonogramu stopniowego usuwania wyrobów zawierających azbest, umożliwi wyeliminowanie negatywnego wpływu azbestu na zdrowie mieszkańców, a także na stan środowiska na terenie Gminy. Niniejszy dokument jest kontynuacją poprzedniego Programu Usuwania Azbestu dla Gminy Łanięta, przyjętego uchwałą nr IX/45/11 Rady Gminy Łanięta
z dnia 17 sierpnia 2011 r. w sprawie przyjęcia „Programu usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla gminy Łanięta”.
Projekt „Programu usuwania wyrobów zawierających azbest dla Gminy Łanięta na lata 2020-2032” został przekazany do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Łodzi oraz Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Łodzi w celu wydania stanowiska o konieczności przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Pismem z dnia 1 grudnia 2020 r. znak: WSI.410.13.2020.AK Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska stwierdził, że nie ma konieczności  przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko, o której mowa w art. 46 i 47 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 247), gdyż realizacja postanowień Programu nie spowoduje znaczących oddziaływań na środowisko. Tożsame stanowisko zajął Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Łodzi (pismo z dnia 2 grudnia 2020 r. znak: ŁPWIS.NSOZNS.9022.1.489.2020.SK).
 

PROGRAM USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST DLA GMINY ŁANIĘTA NA LATA 2020-2032


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ewelina Studzińska

Data wytworzenia:
02 kwi 2021

Osoba dodająca informacje

Ewelina Studzińska

Data publikacji:
02 kwi 2021, godz. 11:43

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Studzińska

Data aktualizacji:
02 kwi 2021, godz. 11:43