Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Łanięta

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Urząd Stanu Cywilnego

Urząd Stanu Cywilnego Łanięta

Adres:  Łanięta 16 , 99 – 306 Łanięta
Telefon: 24 356 74 07
Godziny otwarcia Urzędu Stanu Cywilnego: od poniedziałku do piątku (7.30 - 15.30)                                                  
Nr konta:  93 9023 0006 2614 6359 2000 0200  Łódzki Bank Spółdzielczy, filia Łanięta.      
 
Rejestracja stanu cywilnego jest wykonywana przez gminy w urzędach stanu cywilnego jako zadanie zlecone z zakresu administracji rządowej. Gmina jest okręgiem rejestracji stanu cywilnego. W zakresie sporządzania aktów urodzenia, małżeństwa i zgonu obowiązuje  właściwość miejscowa – akty sporządza się w Urzędzie Stanu Cywilnego miejsca zdarzenia. Akty stanu cywilnego sporządzane są w wersji elektronicznej w Rejestrze Stanu Cywilnego.
W Urzędzie Stanu Cywilnego załatwisz:
a) sporządzenie aktów, jeżeli zdarzenie miało miejsce na terenie Gminy Łanięta:
-  aktu urodzenia,
-  aktu zgonu,
-  aktu małżeństwa: ślub cywilny, ślub konkordatowy, ślub poza lokalem USC, ślub z cudzoziemcem.
b) wydawanie odpisów aktu stanu cywilnego,
c) sprostowanie i uzupełnienie aktu stanu cywilnego,
d) wpisanie zagranicznego aktu do rejestru stanu cywilnego,
e) zmiana imienia i nazwiska,
f) wydawanie zaświadczeń: zaświadczenie o stanie cywilnym, zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą, zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
g) przyjmowanie oświadczeń o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego,
h) przyjmowanie oświadczeń o uznaniu dziecka.
Od 1 marca 2015 roku obowiązuje ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku prawo o aktach stanu cywilnego (tj. Dz. U. z 2021 r, poz. 709).
Ustawa ta wprowadziła wiele istotnych zmian. Do najważaniejszych należą umożliwienie złożenia w dowolnym urzędzie stanu cywilnego wniosków w sprawach:
- wydania odpisu aktu stanu cywilnego,
- wydania zaświadczenia koniecznego do zawarcia małżeństwa,
- wydania zaświadczenia o możności zawarcia małżeństwa za granicą,
- wydania zaświadczenia o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby,
- wydania zaświadczenia o stanie cywilnym,
- zmiany imienia lub nazwiska,
- transkrypcji aktu stanu cywilnego sporządzonego za granicą do rejestru stanu cywilnego.
Ponadto odpisy aktów stanu cywilnego mogą być wydawane także w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
 
Opłaty:
Odpis skrócony, wielojęzyczny aktu stanu cywilnego
22,00 zł
Odpis zupełny aktu stanu cywilnego
33,00 zł
Sporządzenie aktu małżeństwa
84,00 zł
Opłata dodatkowa za ślub poza lokalem USC
1.000 ,00 zł
Zaświadczenie, że zgodnie z prawem polskim można zawrzeć małżeństwo za granicą
38,00 zł
Zaświadczenie o stanie cywilnym
38,00 zł
Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby
24,00 zł
Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany po transkrypcji
50,00 zł
Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku sprostowania lub uzupełnienia go na wniosek
39,00 zł
Odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku przeniesienia do rejestru stanu cywilnego wpisu z ksiąg stanu cywilnego prowadzonych przed dniem 01.01.1946 r.     
39,00 zł
Decyzja o zmianie imienia i nazwiska
37,00 zł
Udzielenie pełnomocnictwa
17,00 zł
Inne czynności kierownika USC
11,00 zł
Zezwolenie na zawarcie małżeństwa przed upływem miesiąca
39,00 zł
Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej ( tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.).
 
Z rejestru stanu cywilnego wydawane są odpisy zupełne i odpisy skrócone aktów stanu cywilnego
Wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
Odpis wydawany jest osobie, której akt dotyczy lub jej małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu, rodzeństwu, przedstawicielowi ustawowemu, opiekunowi, osobie, która wykaże w tym interes prawny, sądowi, prokuratorowi, organizacjom społecznym, jeżeli jest to zgodne z ich celem statutowym i przemawia za tym interes społeczny oraz organom administracji publicznej.
Jeśli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który przechowuje księgę stanu cywilnego, dokonuje on przeniesienia aktu do rejestru stanu cywilnego  w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
Jeśli wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego został złożony do kierownika urzędu stanu cywilnego, który nie przechowuje księgi stanu cywilnego, przeniesienia aktu do rejestru stanu cywilnego dokonuje się w terminie 10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku.
Opłatę skarbową należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Łanięta
lub na konto: 93 9023 0006 2614 6359 2000 0200 .                                                                                                      
- odpis skrócony aktu stanu cywilnego – 22,00 zł,
- odpis zupełny aktu stanu cywilnego – 33,00 zł,
- odpis zupełny aktu stanu cywilnego wydany w wyniku przeniesienia do rejestru stanu cywilnego wpisu  z ksiąg stanu cywilnego prowadzonych przed dniem 01.01.1946 r. - 39,00 zł.
Zwolnienie z opłaty skarbowej następuje zgodnie z załącznikiem ustawy z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej .
- wniosek o wydanie aktu
 
Sprostowanie, uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Sprostowanie aktu stanu cywilnego
Akt stanu cywilnego, który zawiera dane niezgodne z danymi zawartymi w aktach zbiorowych  rejestracji stanu cywilnego lub z innymi aktami stanu cywilnego dotyczącymi tej samej osoby podlega sprostowaniu przez kierownika urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.
Sprostowania dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego w formie czynności materialno – technicznej.
Podstawą sprostowania jest wcześniejszy akt stanu cywilnego.
Kierownik dokonując sprostowania, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny sprostowanego aktu stanu cywilnego.
Opłatę skarbową w wysokości 39,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Łanięta lub na konto: 93 9023 0006 2614 6359 2000 0200.                                                                                                        
 
Uzupełnienie aktu stanu cywilnego
Akt stanu cywilnego, który nie zawiera wszystkich wymaganych danych, uzupełnia kierownik urzędu stanu cywilnego, który go sporządził.
Uzupełnienia dokonuje się z urzędu, na wniosek osoby, której ten akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego w formie czynności materialno – technicznej.
Podstawą uzupełnienia jest wcześniejszy akt stanu cywilnego.
Kierownik dokonując uzupełnienia, wydaje wnioskodawcy odpis zupełny uzupełnionego aktu stanu cywilnego.
Opłatę skarbową w wysokości 39,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Łanięta lub na konto: 93 9023 0006 2614 6359 2000 0200.                                                                                                        
- wniosek o sprostowanie aktu stanu cywilnego
- wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego
 
Ślub cywilny 
Osoby, które zamierzają zawrzeć związek małżeński ,przedstawiają do wglądu dowody osobiste oraz składają przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie nie później niż miesiąc przed terminem zawarcia małżeństwa, iż nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa.
Jeśli dokumenty, które są niezbędne do zawarcia małżeństwa, czyli akty urodzeń, małżeństw z adnotacją o rozwodzie (w przypadku osób rozwiedzionych) lub zgonu współmałżonka (w przypadku wdowców) osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, należy dokonać starań, aby Urząd Stanu Cywilnego, w którym zarejestrowano w/w zdarzenie wprowadził akt do rejestru stanu cywilnego.
Opłatę skarbową w wysokości 84,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Łanięta lub na konto: 93 9023 0006 2614 6359 2000 0200.                                                                                                    
Po dokonaniu rejestracji małżeństwa, wydawany jest jeden bezpłatny odpis aktu stanu cywilnego.

Ślub konkordatowy
Małżeństwo zostaje zawarte, gdy mężczyzna i kobieta zawierający związek małżeński, podlegający prawu wewnętrznemu kościoła, w obecności duchownego, oświadczą wolę jednoczesnego zawarcia małżeństwa podlegającego prawu polskiemu i kierownik urzędu stanu cywilnego następnie sporządzi akt małżeństwa.
Jednak zanim to nastąpi, kierownik urzędu stanu cywilnego wybrany przez osoby zamierzające zawrzeć małżeństwo , wystawia stosowne zaświadczenie stwierdzające brak okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa.         
Zaświadczenie ważne jest 6 miesięcy od dnia jego wystawienia.
Jeśli dokumenty, które są niezbędne do zawarcia małżeństwa, czyli akty urodzeń, małżeństw z adnotacją o rozwodzie (w przypadku osób rozwiedzionych) lub zgonu współmałżonka (w przypadku wdowców) osób zamierzających zawrzeć małżeństwo, należy dokonać starań, aby Urząd Stanu Cywilnego, w którym zarejestrowano w/w zdarzenie wprowadził akt do rejestru stanu cywilnego.
Opłatę skarbową w wysokości – 84,00 zł., należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Łanięta lub na konto: 93 9023 0006 2614 6359 2000  0200.                                                                                
Duchowny powinien przekazać dokumenty stanowiące podstawę do sporządzenia aktu małżeństwa w ciągu 5 dni roboczych od dnia jego zawarcia, kierownikowi urzędu stanu cywilnego miejsca zawarcia małżeństwa.
Po dokonaniu rejestracji małżeństwa, wydawany jest jeden bezpłatny odpis aktu stanu  cywilnego.
 
- wniosek o wydanie zaświadczenia
 
Ślub z cudzoziemcem
Cudzoziemiec zamierzający zawrzeć małżeństwo składa przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego:
- do wglądu dokument tożsamości,
- zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
- odpis aktu urodzenia, a jeżeli pozostawał w związku małżeńskim – odpis aktu małżeństwa z adnotacją o jego ustaniu, unieważnieniu albo stwierdzeniu jego nieistnienia;
- dokument stwierdzający, że zgodnie z właściwym prawem może zawrzeć małżeństwo; jeśli otrzymanie w/w dokumentu napotyka trudne do przezwyciężenia przeszkody, sąd w postępowaniu nieprocesowym ,na wniosek cudzoziemca , może go zwolnić od złożenia tego dokumentu.
Dokumenty w języku obcym przedkłada się z urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonywanym przez:
1. Tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości,
2. Konsula.
Udział biegłego lub tłumacza przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński zapewniają osoby składające te oświadczenia.
 
Ślub poza lokalem USC
Na wniosek osoby zamierzającej zawrzeć małżeństwo, kierownik urzędu stanu cywilnego przyjmuje oświadczenia o wstąpieniu w związek małżeński poza urzędem stanu cywilnego w okręgu rejestracji stanu cywilnego, w którym jest on właściwy, jeżeli wskazane we wniosku miejsce zawarcia małżeństwa zapewnia zachowanie uroczystej formy jego zawarcia oraz bezpieczeństwo osób obecnych przy składaniu oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński.
Osoby, które zamierzają zawrzeć związek małżeński przedstawiają do wglądu dowody osobiste oraz składają przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego pisemne zapewnienie nie później niż miesiąc przed terminem zawarcia małżeństwa, iż nie wiedzą o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie tego małżeństwa.
Jeśli dokumenty, które są niezbędne do zawarcia małżeństwa, czyli akty urodzeń, małżeństw z adnotacją o rozwodzie (w przypadku osób rozwiedzionych) lub zgonu współmałżonka (w przypadku wdowców) osób zamierzających zawrzeć małżeństwo,  należy dokonać starań, aby Urząd Stanu Cywilnego , w którym zarejestrowano w/w zdarzenie wprowadził akt do rejestru stanu cywilnego.
Opłatę skarbową w wysokości 84,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Łanięta lub na konto: 93 9023 0006 2614 6359 2000 0200                                                                                                     
Za przyjęcie oświadczeń o wstąpieniu w związek małżeński poza lokalem urzędu stanu cywilnego przez kierownika, należy wnieść opłatę dodatkową w kwocie 1.000,00  zł.
Po dokonaniu rejestracji małżeństwa, wydawany jest jeden bezpłatny odpis aktu stanu  cywilnego.
- wniosek o ślub poza lokalem USC
 
Zaświadczenia o stanie cywilnym
Zaświadczenie o stanie cywilnym wydaje wybrany przez wnioskodawcę kierownik urzędu stanu cywilnego.
Zaświadczenie wydawane jest osobie, której dotyczy.
Zaświadczenie ważne jest przez okres 6 miesięcy od daty sporządzenia.
Jeśli dokumenty, które są niezbędne do otrzymania zaświadczenia, czyli akt urodzenia, małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (w przypadku osób rozwiedzionych) lub zgonu współmałżonka (w przypadku wdowców), należy dokonać starań, aby Urząd Stanu Cywilnego, w którym zarejestrowano w/w zdarzenie wprowadził akt do rejestru stanu cywilnego.
Opłatę skarbową w wysokości 38,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Łanięta lub na konto: 93 9023 0006 2614 6359 2000 0200.                                                                             
- wniosek o wydanie zaświadczenia
 
Zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim, można zawrzeć małżeństwo
Obywatel polski zamierzający zawrzeć małżeństwo za granicą może otrzymać zaświadczenie stwierdzające, że zgodnie z prawem polskim może zawrzeć małżeństwo.  
Zaświadczenie wydawane jest osobie, której dotyczy.                  
Zaświadczenie wydaje wybrany przez wnioskodawcę kierownik urzędu stanu cywilnego.
Osoba wnioskująca jest obowiązana przedstawić:
- dokument stwierdzający tożsamość,
- zapewnienie, że nie wie o istnieniu okoliczności wyłączających zawarcie małżeństwa,
- dokument potwierdzający stan cywilny przyszłego małżonka.
Jeśli dokumenty, które są niezbędne do otrzymania zaświadczenia, czyli akt urodzenia, małżeństwa z adnotacją o rozwodzie (w przypadku osób rozwiedzionych) lub zgonu współmałżonka (w przypadku wdowców), należy dokonać starań, aby Urząd Stanu Cywilnego, w którym zarejestrowano w/w zdarzenie wprowadził akt do rejestru stanu cywilnego.
Zaświadczenie ważne jest 6 miesięcy od dnia jego sporządzenia.
Opłatę skarbową w wysokości 38,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Łanięta lub na konto: 93 9023 0006 2614 6359 2000 0200.                                                                       
- wniosek o wydanie zaświadczenia
 
Zmiana administracyjna imienia i nazwiska
Osoba zamierzająca dokonać zmiany imienia czy nazwiska składa pisemny wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego oraz do wglądu przedstawia dowód osobisty.
Jeśli dokumenty, które są niezbędne do zmiany imienia/nazwiska, czyli akt urodzenia oraz akt małżeństwa (w przypadku osób, które zawarły związek małżeński), należy dokonać starań, aby Urząd Stanu Cywilnego, w którym zarejestrowano w/w zdarzenie wprowadził akt do rejestru stanu cywilnego.
W każdym przypadku przeprowadzane jest postępowanie administracyjne kończące się wydaniem decyzji administracyjnej.
Opłatę skarbową w wysokości - 37,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Łanięta  lub na konto: 93 9023 0006 2614 6359 2000 0200. 
    
Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem rozwiązanego małżeństwa
Przyjęcie oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed jego zawarciem następuje w dniu zgłoszenia, w terminie trzech miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.
Wniosek składany jest osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego w terminie  trzech  miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku rozwodowego.
Opłatę skarbową w wysokości – 11,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Łanięta lub na konto: 93 9023 0006 2614 6359 2000 0200.                                    
                                                            
Wpisanie zagranicznego aktu do rejestru stanu cywilnego
Zagraniczny dokument stanu cywilnego, będący dowodem zdarzenia i jego rejestracji, może zostać przeniesiony do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji.
Osoba uprawniona do transkrypcji składa pisemny wniosek do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego z oryginalnym odpisem aktu stanu cywilnego sporządzonym za granicą wraz z urzędowym tłumaczeniem na język polski przez tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości lub przez konsula.
Zagraniczne dokumenty stanu cywilnego po wpisaniu do rejestru stanu cywilnego, najczęściej wymagają uzupełnienia (patrz punkt uzupełnienie aktu stanu cywilnego).
Opłatę skarbową w wysokości 50,00 zł należy wpłacić w kasie Urzędu Gminy Łanięta lub na konto: 93 9023 0006 2614 6359 2000 0200 .                                                                                                
Po dokonaniu rejestracji aktu, wydawany jest odpis zupełny aktu stanu cywilnego.
 
                                                                                            

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Beata Karolak

Data wytworzenia:
21 maj 2021

Osoba dodająca informacje

Ewelina Studzińska

Data publikacji:
21 maj 2021, godz. 14:02

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Studzińska

Data aktualizacji:
01 cze 2021, godz. 08:57