Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Łanięta

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ewidencja ludności i dowody osobiste

Ewidencja ludności
Ewidencja ludności polega na rejestracji określonych w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r. poz. 510) podstawowych danych identyfikujących tożsamość oraz status administracyjnoprawny osób fizycznych. Ewidencję ludności prowadzi się w Powszechnym Elektronicznym Systemie Ewidencji Ludności, który stanowi rejestr PESEL, w rejestrach mieszkańców oraz rejestrach zamieszkania cudzoziemców, prowadzonych w systemie teleinformatycznym. Rejestr mieszkańców jest prowadzony zgodnie z właściwością miejscową przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta). W rejestrze mieszkańców gromadzone są dane osób, które wykonały obowiązek meldunkowy na terenie danej gminy.
 
Sprawy, które załatwimy w zakresie ewidencji ludności:
- zameldowanie na pobyt stały/czasowy,
- zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy do 3 miesięcy,
- zameldowanie cudzoziemca na pobyt czasowy ponad 3 miesiące,
- zameldowanie cudzoziemca na pobyt stały,
- zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
- zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej,
- wymeldowanie z pobytu stałego/ czasowego,
- wydanie zaświadczenia – meldunki,
- wpis do rejestru wyborców,
- złożenie wniosku o przeprowadzenie postępowania meldunkowego,
- złożenie wniosku o udostępnienie danych,
- złożenie wniosku o przekazanie/aktualizację/usunięcie danych kontaktowych w rejestrze danych kontaktowych.
 
 Sprawy, które załatwimy w zakresie dowodów osobistych:
- złożenie wniosku o wydanie dowodu osobistego,
- zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego,
- wydanie zaświadczenia - utrata lub uszkodzenie dowodu.
 
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 24.09.2010 roku o ewidencji ludności (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 510),
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2020 r., poz. 930),                                                                                         
- ustawa z dnia 16.11.2006 r. o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.), 
- ustawa z dnia 17.02.2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 670),                                                                          
- ustawa z dnia 14.07.2006 r. o wjeździe na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej oraz wyjeździe z tego terytorium obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin (tj. Dz.U. z 2019 r., poz. 293 z późn. zm.) 
- ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 735),  
- ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 819 z późn. zm.),               
- rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 stycznia 2020 r. w sprawie wzoru dowodu osobistego, jego wydawania i odbioru oraz utraty, uszkodzenia, unieważnienia i zwrotu (Dz. U. z 2020 r. poz. 31).                
 
Zameldowanie                                                                                       
Obywatel polski przebywający na terytorium RP jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca. Obywatel polski dokonuje zameldowania na pobyt stały lub czasowy w formie pisemnej, na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport.
Obowiązku meldunkowego można dopełnić w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru. Należy dołączyć do formularza dokument elektroniczny potwierdzający tytuł prawny do lokalu, a w razie niemożności jego uzyskania - odwzorowanie cyfrowe tego dokumentu, obywatel nieposiadający tytułu prawnego do lokalu dołącza do formularza dokument elektroniczny zawierający oświadczenie właściciela lub innego podmiotu dysponującego tytułem prawnym do lokalu tego właściciela lub podmiotu, a w razie niemożności ich uzyskania odwzorowanie cyfrowe tych dokumentów.
 
Zameldowanie na pobyt stały:
Zameldowania w miejscu pobytu stałego można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
Organ dokonujący zameldowania na pobyt stały wydaje z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.
Wymagane dokumenty: 
Wypełniony formularz „zgłoszenie pobytu stałego”
Do wglądu:                                                                                                                                                            
 - dowód osobisty lub paszport osoby meldującej się,                                                                              
 - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu,                                                                                  
 - pełnomocnictwo oraz dowód osobisty pełnomocnika jeżeli reprezentuje on osobę, która chce dokonać zameldowania,     
 - przy zameldowaniu na pobyt stały osoba zgłaszająca przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu,           
- w przypadku nowo wybudowanego budynku, do zameldowania należy przedstawić zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego budynku.
Za osobę, która nie ma zdolności do czynności prawnych lub posiadającą ograniczoną zdolność do czynności prawnych obowiązek meldunkowy wykonuje jej przedstawiciel ustawowy, opiekun prawny lub inna osoba sprawująca nad nią faktyczną opiekę w miejscu ich wspólnego pobytu.
Forma załatwienia sprawy:                                                                                                                               - Rejestracja oraz wydanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt stały ważne do chwili zmiany miejsca zameldowania.
 
 
Zameldowanie na pobyt czasowy:
Wymagane dokumenty:
Wypełniony formularz „zgłoszenie pobytu czasowego” – druk dostępny na miejscu,                         
Do  wglądu:
-  dowód osobisty osoby meldującej się.
W przypadku cudzoziemców (aktualny paszport, dokument podróży, zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony lub na osiedlenie się, decyzja o udzieleniu zgody na pobyt tolerowany lub o nadaniu statusu uchodźcy w RP, dla obywatela UE – dowód osobisty lub paszport).
-  dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu,
- pełnomocnictwo (w oryginale) oraz dowód osobisty pełnomocnika jeżeli reprezentuje on osobę, która chce dokonać zameldowania, 
- przy zameldowaniu osoba zgłaszająca przedstawia potwierdzenie pobytu w lokalu dokonane przez właściciela lub inny podmiot dysponujący tytułem prawnym do lokalu. Potwierdzenia faktu pobytu osoby w lokalu dokonuje się na formularzu meldunkowym w formie czytelnego podpisu z oznaczeniem daty jego złożenia. Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilnoprawna, odpis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu.
Cudzoziemcy:
1. Cudzoziemiec będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego, Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu ( EFTA ) – strony umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej, przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu licząc od dnia przybycia do tego miejsca.                                                                                                     
2. Członek rodziny cudzoziemca, (o którym mowa w pkt 1) nie będący obywatelem państwa członkowskiego Unii Europejskiej, obywatelem państwa członkowskiego ( EFTA ) lub obywatelem Konfederacji Szwajcarskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące najpóźniej w 30 dniu od dnia przybycia do tego miejsca. 
3. Cudzoziemiec nie wymieniony w pkt. 1 i 2 przebywający na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, ma obowiązek zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej czwartego dnia, licząc od dnia przybycia do tego miejsca, chyba że ich pobyt na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej nie przekracza 30 dni.                
4. Cudzoziemiec, o którym mowa w pkt. 1 dokonujący zameldowania na pobyt czasowy przedstawia ważny dokument podróży lub inny ważny dokument potwierdzający jego tożsamość i obywatelstwo, a  cudzoziemiec, o którym  mowa w pkt. 2 dokonujący zameldowania na pobyt czasowy przedstawia ważny dokument podróży oraz ważną kartę stałego pobytu członka rodziny obywatela Unii Europejskiej lub ważną kartę pobytu  członka rodziny  obywatela Unii Europejskiej, gdy brak takiej możliwości - przedstawia inny dokument potwierdzający, że jest on członkiem rodziny obywatela Unii Europejskiej.
Zameldowania w miejscu pobytu czasowego można dokonać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub paszportu.
Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy, wydaje osobie na jej wniosek zaświadczenie na pobyt czasowy - płatne 17,00 zł poza zwolnieniami ustawowymi na podstawie art. 2 ustawy o opłacie skarbowej.
 
 
Wydawanie zaświadczeń dotyczących zameldowania lub wymeldowania z akt ewidencji ludności   
Wymagane dokumenty:
- wypełnione podanie o wydanie zaświadczenia (gotowy druk – dostępny na miejscu),
- dowód osobisty lub paszport (do wglądu),
- w przypadku zaświadczenia, że w lokalu nikt nie jest zameldowany - dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu,
- oryginał dokumentu do wglądu tj. w szczególności: umowa cywilno-prawna, odpis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna lub orzeczenie sądu.
Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 17,00 zł (można uiścić na miejscu w kasie urzędu lub na rachunek bankowy nr: 93 9023 0006 2614 6359 2000 0200).
Termin załatwienia sprawy:
Zaświadczenie powinno być wydane bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 7 dni.
Miejsce składania dokumentów:
Urząd Gminy Łanięta – pokój nr 2, w godzinach pracy Urzędu.
 
 
Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej
Wymagane dokumenty:
Postępowanie o wymeldowanie jest wszczynane na wniosek strony (niezbędne jest wykazanie się tytułem prawnym do lokalu.  Dokumentem potwierdzającym tytuł prawny do lokalu może być umowa cywilnoprawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu) lub z urzędu.
 
Opłaty:
Opłata skarbowa w wysokości 10,00 zł (można uiścić w kasie Urzędu Gminy lub  na rachunek bankowy: 93 9023 0006 2614 6359 2000 0200).
 
Forma załatwienia sprawy:
Decyzja administracyjna 
 
Tryb odwoławczy:
Od decyzji przysługuje odwołanie do Wojewody Łódzkiego za pośrednictwem Wójta Gminy Łanięta, szczegółowe pouczenie o terminie i trybie złożenia odwołania zawiera każda wydana decyzja.
 
Uwagi:
Wymeldowanie decyzją administracyjną (art. 35 ustawy o ewidencji ludności) uzależnione jest od spełnienia przesłanki opuszczenia miejsca pobytu stałego i nie dopełnienia obowiązku wymeldowania się. Postępowanie dowodowe winno wykazać, iż osoba, która ma być wymeldowana z lokalu nie zamieszkuje w nim. W przypadku stwierdzenia, że została spełniona w/w przesłanka wydana zostaje decyzja orzekająca wymeldowanie.
 
Dowody osobiste
 
Wydanie dowodu osobistego:
Miejsce złożenia dokumentów/załatwienia sprawy:
Wniosek o wydanie dowodu osobistego składa się w organie dowolnej gminy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:                                                                                                                    
- osobiście w formie pisemnej,                                                                                                                 
- w formie dokumentu elektronicznego (za pośrednictwem portalu ePUAP.).
W Urzędzie Gminy Łanięta wniosek można złożyć w pokoju nr 2
Wszelkich informacji dotyczących wydania dowodów osobistych udziela pracownik pod nr telefonu 24 356 74 07, w godzinach pracy Urzędu.
Sposób złożenia wniosku:
Wniosek składa osoba posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych. W imieniu osoby nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego wniosek składa rodzic, opiekun prawny lub kurator. Złożenie w siedzibie organu gminy wniosku o wydanie dowodu osobistego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga jej obecności przy składaniu wniosku. Wyjątek stanowią osoby, które nie ukończyły 5 roku życia.
O niemożności złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody wnioskodawca powiadamia organ gminy, który zapewnia przyjęcie wniosku w miejscu pobytu tej osoby, chyba że okoliczności nie pozwalają na przyjęcie tego wniosku.
Dowód osobisty posiada warstwę graficzną i warstwę elektroniczną.
Funkcje dowodu osobistego: 
- potwierdzenie tożsamości i obywatelstwa polskiego,
- umożliwienie przekraczania granic państw, które honorują dowód osobisty jako dokument podróży,
- uwierzytelnianie w e-usługach za pomocą profilu osobistego,
- składanie podpisu osobistego,
- potwierdzanie obecności w określonym czasie i miejscu.
Certyfikaty zamieszczone w warstwie elektronicznej dowodu osobistego:
- certyfikat identyfikacji i uwierzytelnienia zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych.
- certyfikat podpisu osobistego zamieszcza się w warstwie elektronicznej dowodu osobistego osoby, która posiada pełną zdolność do czynności prawnych i przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego wyraziła zgodę na zamieszczenie tego certyfikatu, albo  w przypadku osoby małoletniej, która ukończyła 13. rok życia - zgodę tę wyraził rodzic, opiekun prawny lub kurator tej osoby.
- certyfikat potwierdzenia obecności zamieszcza się w warstwie elektronicznej każdego dowodu osobistego bez względu na zdolność do czynności prawnych.
- zamieszczenie w dowodzie osobistym kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego wraz z danymi do składania tego podpisu oraz korzystanie z tego podpisu odbywa się na podstawie umowy posiadacza dowodu osobistego oraz dostawcy usługi zaufania. W przypadku unieważnienia dowodu osobistego skutkującego niemożnością korzystania z tego certyfikatu Skarb Państwa nie ponosi kosztów związanych z zakupem nowego kwalifikowanego certyfikatu podpisu elektronicznego.
Kurator lub opiekun prawny posiadacza dowodu osobistego powiadamia niezwłocznie organ dowolnej gminy o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego, w którego dowodzie osobistym w warstwie elektronicznej został zamieszczony certyfikat podpisu osobistego, okazując prawomocne orzeczenie sądu w tej sprawie. Unieważnienie dowodu osobistego następuje z dniem uprawomocnienia się orzeczenia sądu o ubezwłasnowolnieniu całkowitym lub częściowym posiadacza dowodu osobistego.
Opłaty:
Dowody osobiste wydawane są bezpłatne.
Termin i sposób załatwienia sprawy:
30 dni od dnia złożenia wniosku.
Wymagane wnioski i dokumenty:
- wniosek o wydanie dowodu osobistego,
- do wniosku załącza się kolorową fotografię osoby ubiegającej się o wydanie dowodu osobistego o wymiarach 35x45 mm, wykonaną na jednolitym jasnym tle, z równomiernym oświetleniem, mającą dobrą ostrość oraz odwzorowującą naturalny kolor skóry, obejmującą wizerunek od wierzchołka głowy do górnej części barków, tak aby twarz zajmowała 70-80% fotografii, pokazującą wyraźnie oczy, zwłaszcza źrenice, z widocznymi brwiami i przedstawiającą osobę w pozycji frontalnej, z zachowaniem symetrii w pionie, bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami, patrzącą na wprost z otwartymi oczami nieprzesłoniętymi włosami, z naturalnym wyrazem twarzy i zamkniętymi ustami.
Fotografię wykonuje się nie wcześniej niż 6 miesięcy przed dniem złożenia wniosku.
Osoba z wrodzonymi lub nabytymi wadami narządu wzroku może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w okularach z ciemnymi szkłami. W takim przypadku do wniosku załącza się również orzeczenie o niepełnosprawności osoby do 16 roku życia lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności osoby, która ukończyła 16 lat, z powodu wrodzonej lub nabytej wady narządu wzroku, wydane zgodnie z przepisami ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t. j. Dz. U. z 2020 r. poz. 426 z późn. zm.).
Osoba nosząca nakrycie głowy zgodnie z zasadami swojego wyznania może załączyć do wniosku fotografię przedstawiającą ją w nakryciu głowy, o ile wizerunek twarzy jest w pełni widoczny. W takim przypadku do wniosku załącza się zaświadczenie o przynależności do wspólnoty wyznaniowej zarejestrowanej w Rzeczypospolitej Polskiej
Dowód osobisty lub paszport, a w przypadku osób, które nabyły obywatelstwo polskie – dokument podróży lub inny dokument stwierdzający tożsamość.
Odbiór dowodu osobistego:
Dowód osobisty odbiera się osobiście w siedzibie organu gminy, w którym został złożony wniosek.
Wyjątki od powyższej reguły stanowią następujące przypadki:
- odbiór dowodu osobistego wydanego osobie nieposiadającej zdolności do czynności prawnych lub posiadającej ograniczoną zdolność do czynności prawnych wymaga obecności tej osoby. Wyjątek stanowi osoba, która nie ukończyła 5 roku życia albo nie posiada zdolności do czynności prawnych i była obecna przy składaniu wniosku  w siedzibie organu gminy,
- odbioru dowodu osobistego może dokonać pełnomocnik legitymujący się pełnomocnictwem szczególnym do dokonania tej czynności, w przypadku gdy, wniosek został złożony poza siedzibą organu gminy (art.26 ust.1 ustawy o dowodach osobistych – dot. choroby i niepełnosprawności,
W przypadku gdy wnioskodawca, który złożył wniosek o wydanie dowodu osobistego w formie dokumentu elektronicznego, nie może osobiście odebrać dowodu osobistego z powodu choroby, niepełnosprawności lub innej niedającej się pokonać przeszkody, która powstała po dniu złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego, wnioskodawca powiadamia o tym organ gminy, który zapewnia odbiór dowodu osobistego w miejscu pobytu wnioskodawcy, o ile miejsce pobytu tej osoby położone jest na terenie gminy, do której złożono wniosek.
Ustalenie kodów dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego:
1.Użycie certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia oraz certyfikatu podpisu osobistego jest możliwe po uprzednim ustaleniu przez posiadacza dowodu osobistego kodów dla każdego z tych certyfikatów.
2.Ustalenie ww. kodów następuje w siedzibie organu gminy przy odbiorze dowodu osobistego lub w każdym czasie po jego odbiorze.
3.Po ustaleniu ww. kodów posiadacz dowodu osobistego może w każdym czasie dokonać zmiany kodów.
4.W przypadku zablokowania kodu dla certyfikatu identyfikacji i uwierzytelnienia lub certyfikatu podpisu osobistego posiadacz dowodu osobistego może odblokować certyfikat przy użyciu kodu odblokowującego, który otrzymał przy odbiorze dowodu osobistego.
5.Czynności, o których mowa w ust. 3 i 4, posiadacz dowodu osobistego może dokonać w dowolnym organie gminy lub przy użyciu przeznaczonej do tego aplikacji. Minister właściwy do spraw wewnętrznych udostępnia w Biuletynie Informacji Publicznej na swojej stronie podmiotowej aplikację umożliwiającą dokonanie takiej czynności.
Termin i sposób załatwienia sprawy:
30 dni od dnia złożenia wniosku.
Gotowość do odbioru dowodu osobistego można sprawdzić na stronie: www.obywatel.gov.pl
Wymagane wnioski i dokumenty:
- dotychczasowy dowód osobisty, o ile nie została zgłoszona jego utrata;
- cudzoziemiec, który nabył obywatelstwo polskie, zwraca dokument potwierdzający legalność jego pobytu na terytorium RP wydany przez właściwy organ, jeśli taki dokument był cudzoziemcowi wydany i nie został zwrócony po doręczeniu dokumentu potwierdzającego nabycie obywatelstwa polskiego.
 
 
Dowód osobisty – najważniejsze informacje
1. Każdy dowód osobisty wydawany od 4 marca 2019 r. jest e-dowodem i zawiera warstwę elektroniczną.
2. E-dowód ma nowy numer CAN, który służy do połączenia z warstwą elektroniczną dowodu.
3. Warstwa elektroniczna może zawierać 3 certyfikaty:                                                                                                
Certyfikat obecności – jest w każdym dowodzie i jest aktywny. Nie wymaga kodu PIN. Służy do potwierdzenia swojej obecności w wybranych placówkach i urzędach. W przyszłości będzie można za jego pomocą potwierdzić obecność na przykład w placówkach służby zdrowia.                                                          
Certyfikat identyfikacji i uwierzytelniania – jest w dowodzie osoby, która ma pełną albo ograniczoną zdolność do czynności prawnych w związku z czym jest zamieszczany również w dowodzie małoletnich, którzy ukończyli 13 rok życia. Wymaga aktywacji poprzez ustawienie 4-cyfrowego kodu PIN. Działa tak jak profil zaufany. Służy do logowania się na platformach usługowych – na przykład obywatel.gov.pl. Pozwala też na skorzystanie z e-usług – na przykład na podpisanie wniosku o odpis aktu stanu cywilnego. 
Certyfikat podpisu osobistego – jest dostępny na wniosek. W imieniu osób  niepełnoletnich taki wniosek składa rodzic. Certyfikat podpisu osobistego wymaga aktywacji poprzez ustawienie 6-cyfrowego kodu PIN. Działa tak jak certyfikat kwalifikowany (podpis elektroniczny). Służy do elektronicznego podpisywania umów i pism. Obie strony – nadawca i odbiorca – muszą się zgodzić na podpisanie dokumentu za pomocą certyfikatu podpisu osobistego.
4. Aby używać e-dowodu w domu, trzeba mieć czytnik i oprogramowanie. Oprogramowanie można pobrać ze strony edowod.gov.pl. Na stronie znajduje się również opis wymagań jakie powinien spełniać czytnik.
5. Kody PIN można ustawić w dowolnym urzędzie miasta lub gminy przy odbiorze dokumentu lub w dowolnym czasie po odbiorze. Zmienić kod PIN można samemu w domu. Można to zrobić również w urzędzie.
6. Kod PUK służy do odblokowania kodów PIN. Nie ma możliwości otrzymania drugiego kodu PUK. Można natomiast odblokować kody PIN bez kodu PUK w dowolnym urzędzie miasta lub gminy.
7. Kod PUK zabiera się do domu. Można go również zostawić w urzędzie i odebrać, gdy będzie potrzebny.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Beata Karolak

Data wytworzenia:
26 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Ewelina Studzińska

Data publikacji:
26 lut 2021, godz. 13:46

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Studzińska

Data aktualizacji:
21 maj 2021, godz. 13:18