Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Łanięta

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Wybory ławników sądowych

Trwają uzupełniające wybory ławników do sądów powszechnych na kadencję 2024 – 2027. Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi wystąpił o dokonanie do dnia 31 stycznia 2024 r. wyborów uzupełniających listę ławników do Sądu Rejonowego w Kutnie na kadencję 2024 – 2027

Do Sądu Rejonowego w Kutnie ogółem potrzeba 3 ławników:
- z wyłączeniem ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy: 1 ławnika;
- do orzekania w sprawach z zakresu pracy: 2 ławników.
 
Podstawa prawna:
- ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych (t.j. Dz. U. z 2023 r.).
 
Nieprzekraczalny termin zgłaszania kandydatów upływa w dniu 05 stycznia 2024 r., godz. 15.30.
 
Zgodnie z art. 158 ustawy ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
2) jest nieskazitelnego charakteru,
3) ukończył 30 lat,
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
5) nie przekroczył 70 lat,
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika, 
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 
Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych. Zgodnie z art. 159 ustawy ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze,
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy,
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy,
6) duchowni,
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
8) funkcjonariusze Służby Więziennej,
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie.
 
Kandydatów na ławników mogą zgłaszać:
1) prezesi właściwych sądów,
2) stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
3) co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru. 
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się dokumenty opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia:
1)  informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby,
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe,
3)  oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona,
4)  zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika,
5)  dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.  Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
 
Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą:
1) imię (imiona), nazwisko,
2) numer ewidencyjny PESEL,
3) miejsce stałego zamieszkania,
4) własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
 
Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście.  
             
Koszt opłaty za:
1)  wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa;
2)  badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
 
Rada Gminy Łanięta, przed dokonaniem wyboru ławników, zasięga od komendanta wojewódzkiego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.
 
Zgłoszenia kandydatów, które wpłyną do Rady Gminy Łanięta po 05 stycznia 2024 roku, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu Rada Gminy Łanięta stwierdza w drodze uchwały. Przed przystąpieniem do wyborów uzupełniających  powołany przez Radę Gminy Łanięta Zespół opiniodawczy w związku z wyborem ławników przedstawi na sesji Rady swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie.
 
Wyboru ławników Rada Gminy Łanięta dokona w głosowaniu tajnym, w terminie do dnia 31 stycznia 2024 r.
 
Zgłoszenia kandydatów dokonuje się na KARCIE  ZGŁOSZENIA  KANDYDATA NA ŁAWNIKA, którą wraz z pozostałymi formularzami można pobrać:
1)  ze strony Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Łanięta, w zakładce Ogłoszenia  - Uzupełniające wybory ławników na kadencję 2024-2027.
2)  z sekretariatu Urzędu Gminy Łanięta,  w godzinach pracy Urzędu. Szczegółowe informacje w sprawie wyboru ławników udzielane są przez sekretarza Gminy Łanięta w godzinach pracy Urzędu oraz pod numerem telefonu: 24 356 74 02.
 
KARTĘ ZGŁOSZENIA KANDYDATA NA ŁAWNIKA wraz z kompletem wymaganych dokumentów należy złożyć sekretariacie Urzędu Gminy Łanięta, w godzinach pracy urzędu, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 05 stycznia 2024 r. godz. 15.30.                                                                                                          
 
Formularze wymaganych dokumentów są do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Łanięta oraz w pokoju nr 1:
- formularz listy poparcia co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy: https://bip.gminalanieta.pl/artykul/ogloszenia;
- formularz oświadczenia (przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe): https://bip.gminalanieta.pl/artykul/ogloszenia;
- formularz oświadczenia (władza rodzicielska): https://bip.gminalanieta.pl/artykul/ogloszenia.
 
Wszelkie informacje na temat wyborów ławników można uzyskać w Urzędzie Gminy Łanięta pod numerem telefonu: (24) 356 74 02, Sekretarz Gminy Anna Konwerska.
 
 
 
 
INFORMACJA NA TEMAT WYBORÓW ŁAWNIKÓW SĄDOWYCH
NA KADENCJĘ 2024 - 2027
 
W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2023 r. czteroletniej kadencji ławników, Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi podał liczbę ławników jaka powinna być wybrana na kadencję 2024-2027 przez Radę Gminy Łanięta. W Gminie Łanięta wybrany ma zostać 1 ławnik do Sądu Rejonowego w Kutnie (z wyłączeniem ławników do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy).
Zgodnie z art. 158 § 1 ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. Prawo o ustroju sądów powszechnych
(t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217 z późn. zm.) ławnikiem może być wybrany ten, kto:
1) posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich;
2) jest nieskazitelnego charakteru;
3) ukończył 30 lat;
4) jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku;
5) nie przekroczył 70 lat;
6) jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika;
7) posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.
 
Zgodnie z art. 159 § 1 u.s.p. ławnikami nie mogą być:
1) osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz w prokuraturze;
2) osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego;
3) funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń;
4) adwokaci i aplikanci adwokaccy;
5) radcy prawni i aplikanci radcowscy;
6) duchowni;
7) żołnierze w czynnej służbie wojskowej;
8) funkcjonariusze Służby Więziennej;
9) radni gminy, powiatu i województwa.
Ponadto nie można być ławnikiem jednocześnie w więcej niż jednym sądzie. 
 
Zgłaszanie kandydatów na ławników określa szczegółowo art. 162. u.s.p.
§ 1. Kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin prezesi właściwych sądów, stowarzyszenia, inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych, oraz co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru, w terminie do dnia 30 czerwca ostatniego roku kadencji.
§ 2. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:
1) informację z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącą zgłaszanej osoby;
2) oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
3) oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
4) zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2527), stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika;
5) dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego.
§ 3. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji.
§ 4. Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer ewidencyjny PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.
§ 5. Dokumenty wymienione w § 2 pkt 1-4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzydzieści dni przed dniem zgłoszenia, a dokumenty wymienione w § 3 nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia.
§ 6. Osobą uprawnioną do składania wyjaśnień w sprawie zgłoszenia kandydata na ławnika przez obywateli jest osoba, której nazwisko zostało umieszczone jako pierwsze na liście, o której mowa w § 4.
§ 7. Koszt opłaty za wydanie informacji z Krajowego Rejestru Karnego ponosi Skarb Państwa.
§ 7a. Koszt opłaty za badanie lekarskie i za wystawienie zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika.
§ 8. Koszt opłaty za wydanie aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpisu lub zaświadczenia z innego właściwego rejestru lub ewidencji ponosi Skarb Państwa.
§ 9. Rady gmin zasięgają od komendanta wojewódzkiego Policji albo Komendanta Stołecznego Policji informacji o kandydatach na ławników. Informacje o kandydacie na ławnika uzyskuje się i sporządza na zasadach określonych dla informacji o kandydacie do objęcia stanowiska sędziowskiego.
§ 10. Zgłoszenia kandydatów, które wpłynęły do rady gminy po upływie terminu, o którym mowa w § 1, a także zgłoszenia, które nie spełniają wymagań formalnych, o których mowa
w § 2-5, pozostawia się bez dalszego biegu. Przywrócenie terminu do zgłoszenia kandydatów jest niedopuszczalne. Pozostawienie zgłoszenia bez dalszego biegu rada gminy stwierdza w drodze uchwały.
 
Zgłoszenia dokonuje się na Karcie zgłoszenia kandydata – formularz dostępny na stronie Ministerstwa Sprawiedliwości:
Wzór karty zgłoszenia stanowi załącznik do Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 9 czerwca 2011 r. w sprawie sposobu postępowania z dokumentami złożonymi radom gmin przy zgłaszaniu kandydatów na ławników oraz wzoru karty zgłoszenia (Dz. U. Nr 121, poz. 693 z późn. zm.). 
 
Jak uzyskać zaświadczenie z Krajowego Rejestru Karnego
https://obywatel.gov.pl/praca-i-biznes/uzyskaj-zaswiadczenie-z-krajowego-rejestru-karnego
 
Formularze wymaganych dokumentów są do pobrania na stronie BIP Urzędu Gminy Łanięta oraz w pokoju nr 1:
-   formularz listy poparcia co najmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy: https://bip.gminalanieta.pl/artykul/ogloszenia;
- formularz oświadczenia (przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe): https://bip.gminalanieta.pl/artykul/ogloszenia;
-    formularz oświadczenia (władza rodzicielska): https://bip.gminalanieta.pl/artykul/ogloszenia.
 
Wszelkie informacje na temat wyborów ławników można uzyskać w Urzędzie Gminy Łanięta pod numerem telefonu:
(24) 356 74 02, Sekretarz Gminy Anna Konwerska.

 

 
 
 

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Anna Konwerska

Data wytworzenia:
15 cze 2023

Osoba dodająca informacje

Ewelina Studzińska

Data publikacji:
16 cze 2023, godz. 09:23

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Studzińska

Data aktualizacji:
22 gru 2023, godz. 09:10