Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Łanięta

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacje

Komunikat dotyczący niewłaściwego stanu sanitarno-higienicznego i porządkowego terenów osiedli mieszkaniowych
W związku z pismem Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, dotyczącym niewłaściwego stanu sanitarno-higienicznego i porządkowego terenów osiedli mieszkaniowych, w szczególności miejsc gromadzenia odpadów komunalnych, Wójt Gminy Łanięta, informuje iż zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1657) właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością obowiązani są utrzymywać ją w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobą zakaźnym, w szczególności poprzez:
1) prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami i ściekami;
2) zwalczanie gryzoni, insektów i szkodników;
3) usuwanie padłych zwierząt z nieruchomości;
4) usuwanie odchodów zwierząt z nieruchomości.

Ponadto, w związku z występującymi obecnie gwałtownymi zjawiskami atmosferycznymi oraz powodowanymi przez nie zniszczeniami należy niezwłocznie informować odpowiednie służby i instytucje o konieczności usunięcia skutków nawałnic, aby uniknąć powstawania zagrożeń sanitarnych.

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2021 r., poz. 888 z późn. zm.) Wójt Gminy Łanięta zawiadamia, iż w związku z uchwałą Nr XLI/229/21 Rady Gminy Łanięta z dnia 21 grudnia 2021 r. w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie gminy Łanięta (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2022 r., poz. 103) od 1 lutego 2022 r. nastąpi:
1. Zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wyniesie 23 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
2. Możliwość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym w wysokości 1 zł od osoby zamieszkującej daną nieruchomość. Zwolnienie przysługuje właścicielowi nieruchomości na podstawie złożonej deklaracji, w której zadeklaruje kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Zmiany deklaracji można dokonać w Urzędzie Gminy Łanięta.
3. Zmiana stawki opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi pochodzącymi z nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:
a) pojemnik o pojemności 60 l – 12,00 zł,
b) pojemnik o pojemności 120 l – 24,00 zł,
c) pojemnik o pojemności 240 l – 48,00 zł,
d) pojemnik o pojemności 1100 l – 220,00 zł.
Zgodnie z art. 6m ust. 2a wyżej wspomnianej ustawy w związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji.
Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania do końca każdego kwartału (za 3 miesiące tego kwartału) w Kasie Urzędu Gminy Łanięta (pok. nr 5) lub na indywidualny numer rachunku bankowego:
38 9023 0006 2614 6359 2000 0220

 

     Zgodnie z zaleceniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Kutnie, opierając się na art. 22 ust. 1 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1845 z późn. zm.) właściciel, posiadacz lub zarządzający nieruchomością są zobowiązani do utrzymywania ich w należytym stanie higieniczno-sanitarnym w celu zapobiegania zakażeniom i chorobom zakaźnym, w szczególności poprzez:
  1. prowadzenie prawidłowej gospodarki odpadami i ściekami;
  2. zwalczanie gryzoni, insektów i szkodników;
  3. usuwanie padłych zwierząt z nieruchomości;
  4. usuwanie odchodów zwierząt z nieruchomości.
     W związku z powyższym zobowiązuje się właścicieli, posiadaczy lub zarządzających nieruchomością do uprzątnięcia piwnic oraz usunięcia zbędnych przedmiotów z posesji, które mogą być potencjalnym siedliskiem gryzoni. W razie stwierdzenia obecności, bądź śladów gryzoni należy niezwłocznie przeprowadzić deratyzację i dezynfekcję pomieszczeń.
Równocześnie przypomina się wszystkim mieszkańcom o obowiązkach jakie ciążą na osobach utrzymujących psy i koty:
  1. zakazuje się wprowadzania psów do obiektów użyteczności publicznej, na tereny rekreacyjne oraz place zabaw dla dzieci;
  2. nakazuje się do niezwłocznego usuwania zanieczyszczeń pozostawionych przez psy w budynkach, na ulicach, chodnikach i parku.

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Bartosz Szustowski

Data wytworzenia:
12 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Ewelina Studzińska

Data publikacji:
12 mar 2021, godz. 16:46

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Studzińska

Data aktualizacji:
05 wrz 2022, godz. 10:14