Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Łanięta

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Ogłoszenia

W związku z przystąpieniem do prac geodezyjnych związanych z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków polegającą na aktualizacji ewidencji gruntów oraz na założeniu ewidencji budynków i lokali na terenie gminy Łanięta przez Warszawskie Przedsiębiorstwo Geodezyjne S.A.,ul. Biograficzna 2, 01-991 Warszawa, informuje się, iż w ramach prac zostaną zasygnalizowane sztuczne punkty osnowy fotogrametrycznej, które będą malowane w terenie na twardej nawierzchni lub na sztucznym podłożu. Dodatkowo wykonane zostaną naloty fotogrametryczne w celu wykonania cyfrowych zdjęć lotniczych.
 
Na wskazanych terenach będą również przeprowadzone klasyczne pomiary geodezyjne budynków i użytków gruntowych oraz pokontrolne ustalenia położenia granic działek, a także pozyskiwane niezbędne informacje o obiektach podlegających ewidencji gruntów i budynków (m. in. dokumentacja fotograficzna budynków, dane techniczne o budynkach).
Przewiduje się, że projekt zostanie zakończony najpóźniej w marcu 2023 r.
 
W niniejszej sprawie należy kontaktować się z przedstawicielami Wykonawcy:
- Piotr Kot, tel. 509 017 437, e-mail: p.kot@wpg.com.pl,
- Jacek Turski, tel. 501 095 795, e-mail: j.turski@wpg.com.pl.
Poniższa grafika przedstawia ogłoszenie Starosty Kutnowskiego, w którym informuje o przystąpieniu do prac geodezyjnych związanych z kompleksową modernizacją ewidnecji gruntów i budynków polegającą na aktualizacji ewidencji gruntów oraz na założeniu ewidencji budynków i lokali w jednostce ewidencyjnej: gm. Łanięta w obrębach: Anielin-Pomarzany, Budy Nowe, Budy Stare-Witoldów, Chrosno, Chruścinek, Juków-Franciszków, Kąty, Klonowiec Wielki, Łanięta, Marianów, Rajmundów, Suchodębie Majątek, Suchodębie Wieś, Świeciny, Wilkowia-Ryszardów, Wola Chruścińska i Zgoda.

 

Urząd Gminy Łanięta informuje, że zgodnie z Zarządzeniem Nr 37/2021 Starosty Kutnowskiego z dnia 11 sierpnia 2021 roku, Starostwo Powiatowe w Kutnie przystępuje do prac geodezyjnych związanych z kompleksową modernizacją ewidencji gruntów i budynków polegającą na aktualizacji ewidencji gruntów oraz na założeniu ewidencji budynków i lokali na terenie gminy Łanięta w obrębach ewidencyjnych: Anielin-Pomarzany, Budy Nowe, Budy Stare-Witoldów, Chrosno, Chruścinek, Juków-Franciszków, Kąty, Klonowiec Wielki, Łanięta, Marianów, Rajmundów, Suchodębie Majątek, Suchodębie Wieś, Świeciny, Wilkowia-Ryszardów, Wola Chruścińska i Zgoda.
Zgodnie z art. 14 ustawy z dnia 17 maja 1989 roku Prawo geodezyjne i kartograficzne (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2052 z późn. zm.) właściciele lub inne osoby władające nieruchomościami obowiązani są umożliwić upoważnionym geodetom wykonywanie niezbędnych w tym zakresie prac geodezyjnych.
 

 

 

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OBOWIĄZUJĄCEJ OD 1 MARCA 2021 ROKU

 

Na podstawie art. 6m ust. 2a ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości
i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) Wójt Gminy Łanięta zawiadamia, że w związku z Uchwałą Nr XXVII/183/21 Rady Gminy Łanięta z dnia
19 stycznia 2021 roku w sprawie dokonania wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i ustalenia stawki tej opłaty oraz zwolnienia
w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym na terenie gminy Łanięta (Dz. U. Woj. Łódzkiego z 2021 r., poz. 850) od dnia 01.03.2021 r.:

  1. Nastąpi zmiana stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, która wyniesie 19 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość.
  2. Nastąpi możliwość zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne
    w kompostowniku przydomowym, która wyniesie 1 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość. Zwolnienie przysługuje właścicielowi nieruchomości na podstawie złożonej deklaracji, w której zadeklaruje kompostowanie bioodpadów stanowiących odpady komunalne w kompostowniku przydomowym. Korekty deklaracji można dokonywać w Urzędzie Gminy Łanięta.

Ustala się stawkę opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi pochodzącymi
z nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne, które są zbierane i odbierane w sposób selektywny w wysokości:

  1. pojemnik o pojemności 60 l – 2,34 zł,
  2. pojemnik o pojemności 120 l – 4,67 zł,
  3. pojemnik o pojemności 240 l – 10,00 zł,
  4. pojemnik o pojemności 1100 l – 50,20 zł.

Zgodnie z art. 6m ust. 2a wyżej wspomnianej ustawy w związku ze zmianą stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właściciel nieruchomości nie jest obowiązany do złożenia nowej deklaracji i uiszcza opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w wysokości podanej w zawiadomieniu. Do złożenia nowej deklaracji
o opłatach za odpady zobowiązani są tylko właściciele nieruchomości, którzy chcą skorzystać z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów. W przypadku skorzystania z ulgi związanej z kompostowaniem bioodpadów (tj. odpadów kuchennych i ogrodowych) właściciel nie będzie mógł wystawiać bioodpadów do odbioru z posesji i wywozić ich bezpłatnie do Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych, znajdującego się przy Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mechanizacji Rolnictwa w Baruchowie 54, 87-821 Baruchowo.

Do właścicieli nieruchomości zostaną dostarczone przez Sołtysów zawiadomienia
o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczone na podstawie danych wskazanych w  dotychczas złożonych deklaracjach oraz nowej stawce opłaty.

Jednocześnie informujemy, że w przypadku uzasadnionych wątpliwości, co do prawidłowości danych zawartych w deklaracji Urząd wezwie do udzielenia wyjaśnień
w powyższym zakresie oraz do złożenia nowej deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, wykazującej stan zgodny z rzeczywistością. Niewypełnienie tego obowiązku spowoduje konieczność wszczęcia postępowania administracyjnego.

Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy uiszczać bez wezwania do końca każdego kwartału (za 3 miesiące tego kwartału) w Kasie Urzędu Gminy Łanięta
(pok. 5) lub na indywidualny numer rachunku bankowego:

38 9023 0006 2614 6359 2000 0220

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Bartosz Szustowski

Data wytworzenia:
26 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Ewelina Studzińska

Data publikacji:
26 lut 2021, godz. 13:47

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Studzińska

Data aktualizacji:
23 wrz 2021, godz. 15:34