Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Łanięta

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacje

Zgodnie z art.  28 ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 537 z późn. zm.):

1. Kto bez uprzedniego zawarcia umowy pobiera wodę z urządzeń wodociągowych, podlega karze grzywny do 5 000 zł.

2. Karze określonej w ust. 1 podlega także ten, kto:

1) uszkadza wodomierz główny, zrywa lub uszkadza plomby umieszczone na wodomierzach, urządzeniach pomiarowych lub zaworze odcinającym, a także wpływa na zmianę, zatrzymanie lub utratę właściwości lub funkcji metrologicznych wodomierza głównego lub urządzenia pomiarowego;

2) nie dopuszcza przedstawiciela Gminy do wykonania następujących czynności: zainstalowanie lub demontaż wodomierza głównego,  przeprowadzenie kontroli urządzenia pomiarowego wodomierza głównego lub wodomierzy zainstalowanych przy punktach czerpalnych i dokonania odczytu ich wskazań oraz dokonania badań i pomiarów, przeprowadzenie przeglądów i napraw urządzeń posiadanych przez Gminę, sprawdzenie ilości i jakości ścieków wprowadzanych do sieci, odcięcie przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego lub założenie plomb na zamkniętych zaworach odcinających dostarczanie wody do lokalu, usunięcie awarii przyłącza wodociągowego lub przyłącza kanalizacyjnego, jeżeli umowa, o której mowa w art. 6 ust. 1 ww. ustawy tak stanowi.

3.  Kto bez uprzedniego zawarcia umowy, o której mowa w art. 6 ust. 1, wprowadza ścieki do urządzeń kanalizacyjnych, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny do 10 000 zł.

4. Obok orzeczenia kary organ orzekający może nałożyć obowiązek zapłaty nawiązki na rzecz Gminy w wysokości 1 000 zł za każdy miesiąc pobierania wody z urządzeń wodociągowych lub wprowadzania ścieków do urządzeń kanalizacyjnych.

 

UWAGA!

Jednocześnie informujemy, że wyłączne prawo do wymiany, demontażu, montażu i dostawy wodomierzy mają upoważnieni przez Gminę pracownicy. Nie wolno bez zgody Gminy samodzielnie demontować lub przemieszczać wodomierza głównego oraz zrywać plomb na urządzeniach i instalacjach wodociągowych.

Wymiana wodomierzy jest dokonywana przez Gminę bezpłatnie, w uzgodnionym terminie z Odbiorcą usług. Za czynności związane z przeprowadzeniem kontroli i zaplombowania takiego wodomierza nie są pobierane dodatkowe opłaty.

Konieczność zawarcia umowy o dostarczanie wody i/lub odprowadzanie ścieków przez osoby lub podmioty do tego uprawnione występuje w przypadku:

  • zmiany stanu prawnego nieruchomości przyłączonej do sieci wodociągowej i/lub kanalizacyjnej,

  • przeniesienia własności, np. sprzedaży, darowizny lub też czasowej zmiany typu: dzierżawa, najem,

  • śmierci dotychczasowego właściciela nieruchomości (wygaśnięcie umowy z chwilą śmierci),

  • budowy przyłącza wodociągowego i/lub kanalizacyjnego.

 

W przypadku stwierdzenia potrzeby wymiany wodomierza prosimy o zgłoszenie faktu do Urzędu Gminy Łanięta, tel. 24 384 89 28.

 
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ewelina Studzińska

Data wytworzenia:
23 kwi 2021

Osoba dodająca informacje

Ewelina Studzińska

Data publikacji:
23 kwi 2021, godz. 13:11

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Studzińska

Data aktualizacji:
21 kwi 2024, godz. 09:33