Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Łanięta

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Nazwa wniosku
Wersja DOC
Wersja PDF
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
DOC
PDF
Oświadczenie o posiadaniu kompostownika przydomowego i kompostowaniu w nim bioodpadów
DOC
PDF
Oświadczenie dotyczące danych zawartych w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
DOC
PDF
    Na podstawie art. 6h ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439) właściciele nieruchomości zobowiązani są ponosić na rzecz gminy, na terenie której są położone ich nieruchomości, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Artykuł 6i ust. 1 tejże ustawy mówi o tym, że obowiązek ponoszenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi powstaje:
1) w przypadku nieruchomości, na której zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości zamieszkuje mieszkaniec;
2) w przypadku nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy – za każdy miesiąc, w którym na danej nieruchomości powstały odpady komunalne;
3) w przypadku nieruchomości, na której znajduje się domek letniskowy, i innej nieruchomości wykorzystywanej na cele rekreacyjno-wypoczynkowe – za rok bez względu na długość okresu korzystania z nieruchomości.
     Tym samym zgodnie z art. 6m ust. 1 powyższej ustawy właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć do Wójta Gminy Łanięta deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca lub powstania na danej nieruchomości odpadów komunalnych.
     Ponadto, na podstawie art. 6m ust. 2 wyżej wymienionej ustawy w przypadku zmiany danych będących podstawą ustalenia wysokości należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi lub określonej w deklaracji ilości odpadów komunalnych powstających na danej nieruchomości, właściciel nieruchomości zobowiązany jest złożyć nową deklarację w terminie do 10 dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym nastąpiła zmiana.
     Opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w zmienionej wysokości uiszcza się za miesiąc, w którym nastąpiła zmiana.
     Co więcej opierając się na art. 6m ust. 5 wzmiankowanej ustawy właściciel nieruchomości może złożyć deklarację zmniejszającą wysokość zobowiązania z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za okres wsteczny w związku ze śmiercią mieszkańca w terminie do 6 miesięcy od dnia tego zdarzenia.
     Warto również dodać, że zgodnie z art. 6m ust. 2 wspomnianej ustawy w przypadku gdy w danym miesiącu na danej nieruchomości mieszkaniec zamieszkuje przez część miesiąca, opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi w miesiącu, w którym nastąpiła zmiana, uiszcza się w gminie, w której dotychczas zamieszkiwał, a w nowym miejscu zamieszkania – począwszy od miesiąca następnego, po którym nastąpiła zmiana.
     Natomiast zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 2b i 2c, kto wbrew obowiązkowi określonemu w art. 6m ust. 1 i 2 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1439 z późn. zm.) nie składa deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wbrew złożonej informacji w deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie posiada kompostownika przydomowego lub nie kompostuje w nim bioodpadów stanowiących odpady komunalne, zgodnie z art. 117 Kodeksu wykroczeń (tj. Dz. U. z 2019 r., poz. 821 z późn. zm.), podlega karze grzywny do 1500 zł albo karze nagany.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Bartosz Szustowski

Data wytworzenia:
01 mar 2021

Osoba dodająca informacje

Ewelina Studzińska

Data publikacji:
01 mar 2021, godz. 17:17

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Studzińska

Data aktualizacji:
06 kwi 2023, godz. 08:55