Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Łanięta

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady UE 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) Dz. U. UE. L. 119.1 z 04.05.2016 Administrator Danych przekazuje następujące informacje:

 1. Administratorem Pani/Pana danych w Urzędzie Gminy Łanięta jest Wójt Gminy Łanięta z siedzibą w Łaniętach, Łanięta 16, 99-306 Łanięta.
 2. Inspektorem ochrony danych osobowych jest Paweł Modrzejewski, kontakt: inspektor@kiodo.pl, tel. 544 544 001.
 3. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań związanych
  z wypełnieniem obowiązku prawnego ciążącego na administratorze w związku
  z realizowaniem zadań przez Urząd Gminy Łanięta na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO.
 4. Odbiorcami Pani/Pana danych będą podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa, a także podmioty, z którymi Administrator zawarł stosowne umowy powierzenia (np. w zakresie obsługi IT, usługi kurierskie).
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji celów oraz przechowywane przez okres 5 lat, w celu realizacji obowiązku archiwizacyjnego wynikającego z przepisów prawa.
 6. Posiada Pani/Pan prawo do żądania od Administratora dostępu do treści swoich danych osobowych, prawo do ich sprostowania, ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, prawo do przenoszenia swoich danych.
 7. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do PUODO gdy uzna, że przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy Rozporządzenia.
 8. Podanie Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym obowiązującym przepisami prawa jest obligatoryjne. W pozostałych przypadkach podawanie danych osobowych ma charakter dobrowolny i wymaga wyrażenia zgody.
 9. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.
 10. Pani/Pana dane nie będą przekazywane do Państw trzecich.

 

 

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

W związku z realizacją wymogów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych „RODO”), informujemy o zasadach przetwarzania Pani/Pana danych osobowych oraz o przysługujących Pani/Panu prawach z tym związanych.


Poniższe zasady stosuje się począwszy od 25 maja 2018 roku.

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Rada Gminy Łanięta, reprezentowana przez Przewodniczącego Rady,
  z siedzibą w urzędzie: Urząd Gminy Łanięta, Łanięta 16, 99-306 Łanięta.
 2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie naszego działania, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych, Pawłem Modrzejewskim za pomocą adresu inspektor@kiodo.pl, tel. 544 544 006.
 3. Administrator danych osobowych przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w celu wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze oraz w celu wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej Administratorowi, na podstawie art. 6, ust. 1, lit. c i e RODO, w szczególności w związku z przepisami Ustawy o samorządzie gminnym, Ustawy o petycjach oraz Kodeksu postępowania administracyjnego.
 4. W związku z przetwarzaniem danych w celach o których mowa w pkt 3 odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
  a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa; 

b) inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów powierzenia.

Ponadto, Radni w ramach współpracy z Radą mogą podejmować inicjatywy z mieszkańcami w związku z wykonywaniem swojego mandatu.

 1. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
 2. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych, na zasadach określonych  w RODO, przysługują Pani/Panu następujące uprawnienia: 
  a) prawo dostępu do danych osobowych, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych;
  b) prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych – 
  w przypadku gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne;
  c) prawo do żądania usunięcia danych osobowych (tzw. prawo do bycia zapomnianym), w przypadku gdy:
  - dane nie są już niezbędne do celów, dla których dla których były zebrane lub w inny sposób przetwarzane,
  - osoba, której dane dotyczą, wniosła sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych,
  - dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z prawem,
  - dane osobowe muszą być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisów prawa;
  d) prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych – 
  w przypadku, gdy:
  - osoba, której dane dotyczą kwestionuje prawidłowość danych osobowych,
  - przetwarzanie danych jest niezgodne z prawem, a osoba, której dane dotyczą, sprzeciwia się usunięciu danych, żądając w zamian ich ograniczenia,
  - Administrator nie potrzebuje już danych dla swoich celów, ale osoba, której dane dotyczą, potrzebuje ich do ustalenia, obrony lub dochodzenia roszczeń,
  e) prawo do wniesienia sprzeciwu z powodu Pani/Pana szczególnej sytuacji, jeśli przetwarzanie opiera się na art. 6 ust. 1 lit.
  e) lub f), w tym profilowania na podstawie tych przepisów.
 3. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu danych osobowych, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego właściwego w sprawach ochrony danych osobowych. 
 4. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zakresie wymaganym przepisami prawa jest obowiązkowe.
  Ich niepodanie skutkować będzie niemożliwością wykonywania przez nas zadań ustawowych, czy załatwienia Państwa sprawy.
 5. Pani/Pana dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane. 
 6. Co do zasady nie przekazujemy danych do państw trzecich. Może się  zdarzyć, że w ramach obsługi IT, nasi poddostawcy usług hostingowych wykorzystują serwery umieszczone w USA. W takim przypadku firmy te w ramach stosowanych regulaminów  zapewniają, że  przetwarzanie to odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami, z zastosowaniem  odpowiednich mechanizmów prawnych i najwyższych standardów bezpieczeństwa w szczególności wiążących reguł korporacyjnych zatwierdzonych przez Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych

 


Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ewelina Studzińska

Data wytworzenia:
25 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Ewelina Studzińska

Data publikacji:
25 lut 2021, godz. 11:54

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Studzińska

Data aktualizacji:
26 kwi 2023, godz. 07:23