Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Łanięta

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

RODO

KLAUZULA INFORMACYJNA DLA INTERESANTÓW URZĘDU GMINY ŁANIĘTA DOTYCZĄCA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych Osobowych z dnia 27 kwietnia 2016r. (dalej  Rozporządzenie) informujemy, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Łanięta jest Wójt Gminy Łanięta, z siedzibą w Łaniętach, Łanięta 16, 99-306 Łanięta.
 
2. Jeśli ma Pani/Pan pytania dotyczące sposobu i zakresu przetwarzania Pani/Pana danych osobowych w zakresie działania Urzędu Gminy Łanięta, a także przysługujących Pani/Panu uprawnień, może się Pani/Pan skontaktować z Inspektorem Ochrony Danych Osobowych w Urzędzie Gminy Łanięta, Pawłem Modrzejewskim, za pomocą adresu e-mail: inspektor@kiodo.pl lub tel. 544 544 001.
 
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w oparciu o następujące podstawy
i w następujących celach:
a) wypełnienia obowiązków prawnych ciążących na Administratorze- art.6, ust.1, lit. c RODO; wynikających z następujących aktów prawnych:  Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym,  •Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności, •Ustawa z dnia 21 listopada 1967 r. o powszechnym obowiązku obrony Rzeczypospolitej Polskiej, •Ustawa z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych, • Ustawa z dnia 10 marca 2006 r. o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej i akty wykonawcze • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego, •Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków i akty wykonawcze, •Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi i akty wykonawcze, • Ustawa z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku akcyzowym, •Ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości, •Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o systemie informacji oświatowej, •Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami, • Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego, •Ustawa z dnia 6 marca 2018 r. o Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej i Punkcie Informacji dla Przedsiębiorcy, •Ustawa z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, •Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa w sprawie ewidencji gruntów i budynków, •Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków, •Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z 9 stycznia 2012r. w sprawie ewidencji miejscowości ulic i adresów oraz innych aktów prawa powszechnie obowiązującego, do których stosowania z mocy ustawy zobligowany jest Urząd Gminy Łanięta.
b) realizacji umów zawartych z kontrahentami Administratora lub podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą przed zawarciem umowy - art.6, ust.1,lit.b RODO;
c) sprawnej realizacji umów w zakresie kontaktu z osobami wskazanymi do kontaktu, co stanowi nasz uzasadniony interes, – art. 6 ust 1 lit f  RODO;
d) wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej- art.6, ust.1, lit.e RODO;
e) w wyjątkowych przypadkach Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są na podstawie  udzielonej zgody w zakresie i celu określonym w treści zgody - art.6, ust.1, lit. a RODO. Może to dotyczyć danych kontaktowych, które podają Państwo w celu usprawnienia kontaktu, a które nie są wymagane przez przepisy (np. nr telefonu, adres email). Dane te na naszych formularzach oznaczone są jako dobrowolne, a ich podanie oznaczać będzie zgodę na ich przetwarzanie w celu kontaktu  i w związku ze sprawą, dla której Państwo podają te dane.  
 
4. W związku z przetwarzaniem danych w celach, o których mowa powyżej odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być:
a) organy władzy publicznej oraz podmioty wykonujące zadania publiczne lub działające na zlecenie organów władzy publicznej, w zakresie i w  celach, które wynikają z przepisów powszechnie obowiązującego prawa;
b) inne podmioty, które przetwarzają dane osobowe na podstawie stosownych umów podpisanych z Urzędem Gminy Łanięta np. w zakresie obsługi IT,  wywozu nieczystości, usług hostingowych.
 
5. Co do zasady nie przekazujemy danych do państw trzecich. Może się  zdarzyć, że w ramach obsługi IT, nasi poddostawcy usług hostingowych wykorzystują serwery umieszczone w USA. W tej sytuacji zapewniamy zawarcie odpowiednich umów powierzenia przetwarzania/analizę treści regulaminów, a nasi zaufani partnerzy zapewniają, że przetwarzanie odbywa się zgodnie z obowiązującymi przepisami i z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa. Transfer danych do USA odbywa się na zasadzie nowego programu transferowego- Data Privacy Framework.
 
6. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres oraz w zakresie niezbędnym do realizacji celów określonych w pkt 4,  na podstawie przepisów powszechnie obowiązującego prawa, zwłaszcza ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach oraz rozporządzenia prezesa rady ministrów z  dnia 18 stycznia 2011 r w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych. W przypadku przetwarzania danych na podstawie wyrażonej zgody, dane będą przetwarzane przez okres niezbędny do realizacji wskazanego celu lub wycofania zgody.
 
7. Na warunkach określonych w RODO, w zależności od podstawy przetwarzania, przysługuje Panu prawo do: 
- dostępu do treści swoich danych, na podstawie art.15 ogólnego rozporządzenia;
- sprostowania danych, na podstawie art. 16 ogólnego rozporządzenia;
- usunięcia danych, na podstawie art. 17 ogólnego rozporządzenia;
- ograniczenia przetwarzania, na podstawie art. 18 ogólnego rozporządzenia;
- przenoszenia danych, na podstawie art. 19 ogólnego rozporządzenia;
- wniesienia sprzeciwu, na podstawie art. 21 ogólnego rozporządzenia;
- cofnięcia zgody w dowolnym momencie, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody (art. 6 ust. 1 lit a RODO). Cofnięcie to  nie ma wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. Wycofania zgody można dokonać w formie mailowej, za pomocą pisma wysłanego drogą pocztową lub osobiście w Urzędzie. 
 
8. W przypadku powzięcia informacji o niezgodnym z prawem przetwarzaniu Państwa danych w Urzędzie Gminy Łanięta, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 
9. W sytuacji, gdy przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie zgody, podanie przez Panią/Pana danych osobowych Administratorowi ma charakter dobrowolny. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest wymogiem ustawowym, w sytuacji gdy przesłankę przetwarzania danych osobowych stanowi przepis prawa lub chęć zawarcia między stronami umowy. Ich niepodanie oznaczać będzie brak możliwości zwarcia umowy lub zrealizowania przez Administratora ciążącego na nim obowiązku prawnego.
 
10. Administrator nie stosuje zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, o którym mowa w art. 22 ust 1 i 4 RODO. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ewelina Studzińska

Data wytworzenia:
25 lut 2021

Osoba dodająca informacje

Ewelina Studzińska

Data publikacji:
25 lut 2021, godz. 11:54

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Studzińska

Data aktualizacji:
31 paź 2023, godz. 09:33