Logo BIP
Herb
Biuletyn Informacji Publicznej
Urzędu Gminy Łanięta

Wyszukiwanie zaawansowane

Menu przedmiotowe

Tagi

Informacje

21.06.2022 r.
Uwaga! Apel do hodowców trzody chlewnej Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz Głównego Lekarza Weterynarii ws. afrykańskiego pomoru świń.
Grafika przedstawia zasady, których należy przestrzegać w celu ochrony gospodarstwa przed wirusem afrykańskiego pomoru świń (ASF).

W związku z narastającą liczbą przypadków wścieklizny w województwie mazowieckim Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie przypomina, iż posiadacze psów są zobowiązani zaszczepić psy przeciwko wściekliźnie w terminie 30 dni od dnia ukończenia przez psa trzeciego miesiąca życia, a następnie nie rzadziej niż co 12 miesięcy od dnia ostatniego szczepienia. Ponadto, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie zachęca do szczepienia przeciwko wściekliźnie również koty, które przebywają w gospodarstwach domowych i nie są zamknięte w pomieszczeniach.
 
Zgodnie z zaleceniami Głównego Lekarza Weterynarii konieczne jest prowadzenie ciągłego nadzoru biernego nad wścieklizną zwierząt.
 
Wobec powyższego, należy informować Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Kutnie o padłych zwierzętach domowych oraz wolno żyjących, a także o przypadkach wystąpienia objawów wskazujących na wściekliznę u wszystkich zwierząt wrażliwych na tę chorobę.
 

 

 
Dnia 6 kwietnia 2022 r. w Dzienniku Urzędowym RP (poz. 768) zostało opublikowane Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 31 marca 2022 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków.
Rozporządzenie określa nakazy i zakazy związane z utrzymywaniem drobiu zarówno na fermach przyzagrodowych, jak i komercyjnych. Niniejszy akt prawny wchodzi w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia.
Jednocześnie traci moc Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 4 kwietnia 2017 r. w sprawie zarządzenia środków związanych z wystąpieniem wysoce zjadliwej grypy ptaków (Dz. U. z 2017 r., poz. 722).

 

Uprawa maku i konopi włóknistych w 2022 roku

Zgodnie z art. 46 ust. 8 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2050), który nakłada na Sejmik Województwa Łódzkiego coroczne określenie w formie uchwały ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawy maku niskomorfinowego i konopi włóknistych oraz rejonizację tych upraw, Wójt Gminy Łanięta zwraca się z prośbą do zainteresowanych osób o pisemne zgłoszenie planowanej powierzchni uprawy maku i konopi włóknistych do Urzędu Gminy Łanięta (pokój nr 4) do dnia 29 września 2021 r., w celu przekazania informacji do Departamentu Rolnictwa i Programów Rozwoju Obszarów Wiejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Łódzkiego o wielkości planowanej powierzchni dopuszczonej do uprawy maku niskomorfinowego oraz konopi włóknistych w 2022 roku na terenie gminy Łanięta.
 
W powyższym zgłoszeniu należy określić:
- imię i nazwisko / nazwę podmiotu zgłaszającego,
- miejsce zamieszkania / adres siedziby zgłaszającego,
- powierzchnię uprawy w hektarach.
Jednym z warunków wydania zezwolenia na uprawę maku czy konopi włóknistych przez Wójta Gminy Łanięta jest ujęcie planowanej powierzchni (ha) i rejonizacji (gmina) upraw w Uchwale Sejmiku Województwa Łódzkiego, na rok którego dotyczy uchwała. Nie zgłoszenie powierzchni uprawy maku i konopi włóknistych do dnia 29 września 2021 r. w Urzędzie Gminy Łanięta będzie skutkowało odmową wydania zezwolenia na jego uprawę w przyszłym roku. Ponadto informuje się, że kto uprawia mak i konopie bez zezwolenia wymaganego prawem podlega odpowiedzialności karnej.
 
UWAGA: zgłoszenie zamiaru założenia uprawy maku lub konopi włóknistych nie jest jednoznaczne ze złożeniem wniosku o wydanie zezwolenia na uprawę tych roślin, a tym samym nie jest tożsame z wydaniem decyzji zezwalającej na uprawę.
 
Zgodnie z art. 47 ust. 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 roku o przeciwdziałaniu narkomanii (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 2050) zezwolenie na uprawę maku lub konopi włóknistych wydaje Wójt Gminy Łanięta na wniosek zawierający:
1) imię, nazwisko, określenie miejsca zamieszkania i adres albo nazwę (firmę), siedzibę i adres wnioskodawcy;
2) informację o odmianie maku lub konopi włóknistych, powierzchni uprawy oraz numer działki ewidencyjnej w ewidencji gruntów i budynków, określonej na podstawie przepisów prawa geodezyjnego i kartograficznego;
3) oświadczenie wnioskodawcy, że dysponuje pomieszczeniem zabezpieczonym przed kradzieżą torebki (makówki);
4) oświadczenie wnioskodawcy, że nie był karany za popełnienie przestępstwa, o którym mowa w art. 63 lub 64, i wykroczenia, o którym mowa w art. 65 ww. ustawy za:
- nielegalną uprawę maku, konopi lub krzewu koki,
- nielegalną uprawę maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych,
- przywłaszczenie lub kradzież z włamaniem środków odurzających, substancji psychotropowych, mleczka  lub słomy makowej.
5) w przypadku samodzielnego przetwarzania maku lub konopi włóknistych z własnych  upraw,  dołącza  się  zobowiązanie  do przetworzenia maku lub konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3, który mówi, że:
a) uprawa  maku,  z wyjątkiem  maku  niskomorfinowego,  może  być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa,
b) uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa,
c) uprawa konopi włóknistych może  być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa,
            d) uprawa konopi innych niż wymienione w ust. 3 jest zabroniona.
6) dowód uiszczenia opłaty skarbowej za wydanie zezwolenia na uprawę maku lub konopi włóknistych - 30 zł, zgodnie z częścią III kol. 3 pkt 29 załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r o opłacie skarbowej (tj. Dz. U. z 2020 r., poz. 1546 z późn. zm.).
Na podstawie art. 46 ww. ustawy uprawa maku lub konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku.
 
Wójt Gminy Łanięta informuje, że zgodnie z raportami Instytutu Uprawy, Nawożenia i Gleboznawstwa Państwowego Instytutu Badawczego w Puławach, obszar Gminy Łanięta, jak dotąd, nie został zakwalifikowany jako teren występowania suszy rolniczej w 2021 roku (link do strony: https://susza.iung.pulawy.pl/wykazy/2021,1002072/).
O ewentualnych zmianach będziemy informować Państwa na bieżąco!
W przypadku pytań lub wątpliwości prosimy o kontakt telefoniczny z Urzędem Gminy Łanięta pod numerem telefonu: 24 356 74 06.
 
Komunikat Powiatowego Lekarza Weterynarii w Kutnie
 
             Powiatowy Lekarz Weterynarii w Kutnie informuje, iż zgodnie z art. 42 ust. 1a ustawy o ochronie zdrowia zwierząt i zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt z dnia 11 marca 2004 r. (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1421) posiadacz zwierząt gospodarskich ma obowiązek natychmiastowego poinformowania Powiatowego Lekarza Weterynarii o każdym przypadku padnięcia bydła, owiec lub kóz.
        Zgłoszenia można dokonywać osobiście w siedzibie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Kutnie (ul. Sienkiewicza 25, 99-300 Kutno), faxem (24 337 17 01) lub drogą e-mailową (sekreatariat@piw.kutno.pl). Do formularza (rejestr zgłoszeń padłego bydła) należy dołączyć kopię dokumentu odbioru padliny, wydanego przez zakład utylizacyjny.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Osoba odpowiadająca za treść informacji

Ewelina Studzińska

Data wytworzenia:
20 kwi 2021

Osoba dodająca informacje

Ewelina Studzińska

Data publikacji:
20 kwi 2021, godz. 10:23

Osoba aktualizująca informacje

Ewelina Studzińska

Data aktualizacji:
21 cze 2022, godz. 11:19